കെപ്കോ യുടെ വിവിധ യൂണിറ്റുകളിലേയ്ക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

kepcoThe Kerala State Poultry Development Corporation Ltd [Kepco] was registered in 1989 as a fully owned Government of Kerala Undertakings, primarily to provide increased momentum and thrust to propel the poultry industry in the state. Corporation has been providing impetus for the promotion and development of Poultry sector in the state of Kerala. Modernizing the poultry in Kerala is the major thrust of the corporate strategy of Kerala State Poultry Development Corporation Ltd. Poultry is emerging as the fastest growing sub sector of agriculture contributing sizeable output to the State economy.